Nieuws

Hier vindt u meest recent nieuws.

Trefwoord:


Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

22-08-19

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet voor de omzetbelasting worden behandeld als een verkoop door een ondernemer. Dit is anders als het bedrijf is beëindigd en het… Lees meer..

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

22-08-19

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. De inkomsten uit de eigen woning worden forfaitair bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. Wanneer… Lees meer..

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

22-08-19

Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan. Wanneer is er sprake van… Lees meer..

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

22-08-19

Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwesties komt het regelmatig voor dat… Lees meer..

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

22-08-19

Een melkveehouder heeft in 2015 een gras-op-stamovereenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting heeft de percelen opgegeven in de Gecombineerde opgave… Lees meer..

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

15-08-19

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig voor een ander doel dan het onmiddellijk in- en uitstappen van personen of het… Lees meer..

Auto met transportschade is nieuw voor bpm

15-08-19

Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van personenauto’s en motorfietsen (bpm) worden betaald. Dat geldt ook voor de registratie van een uit het buitenland afkomstig gebruikt voertuig. De bpm voor een… Lees meer..

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

15-08-19

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De AG bij de Hoge Raad concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep in cassatie. De casus is als volgt. De werkgever… Lees meer..

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

15-08-19

Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van de fosfaatrechten paste RVO.nl een generieke… Lees meer..

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

15-08-19

Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat had gespoten op de sloottaluds langs… Lees meer..