Nieuws

Hier vindt u meest recent nieuws.

Trefwoord:


Eigen woning en niet-samenlevende partners

13-02-20

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en eigenwoningregeling. Het gaat om civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke verschillen. Het… Lees meer..

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

13-02-20

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in mindering komt op de winst van het jaar waarin de investering is gedaan. De hoogte van… Lees meer..

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

13-02-20

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold de verzekering vanaf de leeftijd van 15 jaar tot de leeftijd van 65 jaar. Door de verhoging van de… Lees meer..

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

13-02-20

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd mag maximaal één maand bedragen als de arbeidsovereenkomst korter duurt dan twee jaar. Een… Lees meer..

Extra budget saneringsregeling varkenshouderijen

13-02-20

Er zijn 502 varkenslocaties aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Voor deze regeling is een budget van € 180 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget is onvoldoende om alle aanvragen te honoreren. Het kabinet heeft… Lees meer..

Nieuwe stikstofmaatregelen landbouw

13-02-20

Het kabinet heeft op 7 februari 2020 een nieuw maatregelenpakket gepresenteerd om de stikstofproblematiek aan te pakken. Dit betreft de volgende maatregelen: Er komt nu € 350 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk voor gerichte opkoop van… Lees meer..

Regels sleepvoetbemesten 2020

13-02-20

Vanaf 16 februari mag er weer drijfmest worden uitgereden op gras- en bouwland. Hoofdregel is dat deze mest direct in de grond wordt gebracht. Er is een uitzondering gemaakt voor het uitrijden op klei- en veengrond. Op deze grond mag met water… Lees meer..

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

06-02-20

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel tot 1 juli 2020. Dit in verband met het nieuwe inlogmiddel eHerkenning. Het uitstel betreft zowel het… Lees meer..

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

06-02-20

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode blijft het… Lees meer..

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

06-02-20

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een vrijstelling voor verenigingen en stichtingen als de winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de… Lees meer..