Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen. Voor 1 december 2023 moeten deze bedrijven en instellingen aan de RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd.

EML-lijsten

Er kan aan de energiebesparingsplicht worden voldaan door:

  • het uitvoeren van alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, of;
  • het uitvoeren van alle toepasselijke maatregelen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML).

Vanaf dit jaar bestaat er één EML bestaande uit drie onderdelen (lijsten): gebouwen, faciliteiten en processen. Elk van die lijsten is onderverdeeld in een aantal categorieën. Per categorie zijn één of meer erkende maatregelen opgenomen. Men moet zelf op basis van de situatie bepalen welke categorieën voor faciliteiten en processen relevant zijn. De categorieën voor gebouwen zijn altijd relevant.

CO2-reducerende maatregelen

De energiebesparingsplicht geldt vanaf 2023 ook over maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder die geen energie besparen, maar wel CO2-uitstoot verminderen. Denk hierbij aan het opwekken van hernieuwbare energie en het overstappen naar een energiedrager met een lagere CO2-uitstoot.

Natuurlijk of zelfstandig moment

Per maatregel is aangegeven of deze toepasbaar is op een zelfstandig moment of niet. Hiermee wordt bedoeld dat er niet gewacht hoeft te worden tot een natuurlijk vervangingsmoment of een renovatie. De maatregel is onmiddellijk toepasbaar. Wanneer de maatregel niet op een zelfstandig moment genomen moet worden, moet deze sowieso op een natuurlijk moment getroffen worden.

Glastuinbouw

Sinds 1 juli 2023 is deze plicht ook van toepassing op inrichtingen waarop het kostenvereveningssysteem reductie CO2-emissies voor de glastuinbouw ziet.

Toelichting energieverbruik

Het energieverbruik is inclusief de zelf opgewekte en ingekochte (hernieuwbare) energie.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | publicatie | 07-11-2023