Volgens een wetsvoorstel is het vanaf 2021 pas vanaf 15 maart toegestaan om op zand- en lössgronden drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib uit te rijden op percelen waarop maïs wordt geteeld. Deze maatregel komt in de plaats van het eerdere voornemen om rijenbemesting verplicht te stellen voor alle mestsoorten. De voorgenomen teelt van maïs op zand- en lössgronden moet uiterlijk 15 februari gemeld worden bij RVO.nl. Daarbij moet aangegeven worden om welke percelen het gaat en wat hiervan de oppervlakte is. Het is een overtreding om op de gemelde percelen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib uit te rijden voor 15 maart. Hetzelfde is het geval als maïs geteeld wordt op een perceel dat niet gemeld is. Het is wel mogelijk een gemeld perceel voor 15 maart terug te trekken.

De voorgestelde regels zijn nog niet definitief, maar de verwachting is dat deze ongewijzigd per 1 januari 2021 ingaan. Het is daarom raadzaam om het bouwplan voor 2021 tijdig te maken en de maïspercelen tijdig te melden.
 

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 16-12-2020