Veehouders die een nieuwe techniek of maatregel hebben bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen, kunnen subsidie krijgen om de innovatie te onderzoeken en te ontwikkelen. De subsidie kan aangevraagd worden van 22 november 2021 tot en met 14 februari 2022, 17.00 uur. De aanvraag moet ingediend worden samen met een onderzoeksorganisatie.

Voor wie?

De subsidie is voor veehouders met melkvee, vleeskalveren, varkens, vleeskuikens, (groot)ouderdieren van vleeskuikens, leghennen, (groot)ouderdieren van leghennen en melkgeiten.

Waarvoor subsidie?

De subsidie is voor een innovatie in een nieuw of bestaand stalsysteem. Onder stalsystemen vallen: dierenverblijven, mestopslag, voeropslag, mestkelders en mestbewerkingsinstallaties.

Voorwaarden

  • De veehouder werkt samen met tenminste één onderzoeksorganisatie. De onderzoeksorganisatie publiceert het meetrapport. Samenwerking met andere veehouders en ondernemers is mogelijk. 
  • De veehouder is eindgebruiker van de innovatie.
  • Houders van vleeskalveren moeten de dieren minimaal 40% vast voer geven.
  • De aanvraag moet minimaal 12 punten scoren, bij melkveehouders minimaal 27 punten.
  • Pluimveehouders houden de dieren in een grondhuisvestingssysteem.
  • De innovatie moet voldoen aan de wettelijke emissiegrenswaarden.
  • De innovatie voldoet aan de eisen voor brandveiligheid van het Bouwbesluit.
  • De innovatie zorgt voor meer dierenwelzijn en brandveiligheid.
  • De innovatie zorgt voor minder emissies van methaan, ammoniak, geur en fijnstof in het stalsysteem met minimaal de percentages die gelden voor de sector.

Budget en rangschikking aanvragen

In deze aanvraagperiode is in totaal € 30 miljoen beschikbaar voor de subsidie. Elk project wordt beoordeeld op een aantal onderdelen. Het budget wordt verdeeld onder de aanvragers, die hierop het hoogst scoren.

Bron: Overig | publicatie | 03-11-2021