Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Daarbij is het belangrijk de termijnen goed in de gaten te houden.

Mogelijkheden

Wanneer niet gekozen is voor onderzaai, zijn er nog de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen:

  • Direct aansluitend aan de teelt van maïs en uiterlijk 1 oktober een vanggewas telen. Toegestane vanggewassen: bladkool, bladrammenas, gras, Japanse haver, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe.
  • Voor alle biologisch geteelde maïs en voor op gangbare wijze geteelde suikermaïs, CCM, korrelmaïs en MKS geldt dat het vanggewas direct aansluitend en uiterlijk 31 oktober moet worden geteeld. De toegestane vanggewassen zijn spelt, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe.
  • Uiterlijk 31 oktober een wintergraan (spelt, triticale, wintergerst, winterrogge of wintertarwe) inzaaien, welke het volgende jaar als hoofdteelt wordt ingezet. Dit moet uiterlijk 1 oktober gemeld worden bij RVO.nl. In dit geval hoeft de inzaai niet direct aansluitend plaats te vinden. Wintergraan dat als hoofdteelt wordt gebruikt, mag pas worden geoogst als de korrel deegrijp is.

Van welke soort maïs sprake is, hangt niet af van hoe de maïs is opgegeven in de Gecombineerde opgave, maar van de feitelijke situatie.

Met “direct aansluitend” wordt volgens jurisprudentie aangeduid dat er onmiddellijk – dus zonder onderbreking – na de oogst van maïs een vanggewas dient te worden ingezaaid. 

Gras als vanggewas

Wanneer gras is ingezaaid als vanggewas, mag dit gebruikt worden als veevoer door beweiding of maaien. Men moet zich dan wel houden aan de regels voor het scheuren van grasland.

Mengsel van vanggewassen

Er mag een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas geteeld worden. Het mengsel moet dan wel voor minimaal twee derde bestaan uit een of meer toegestane vanggewassen. Voorwaarde is dat het ingezaaide mengsel in het najaar tot ontwikkeling komt.

Vernietiging vanggewas

Het vanggewas mag in alle gevallen niet voor 1 februari worden vernietigd.

Let op! Door het vanggewas te laten staan tot 1 maart, kan het gebruikt worden voor de eco-activiteit ‘Groenbedekking’ in het nieuwe GLB, mits het gebruikte soort vanggewas ook is toegestaan voor deze eco-activiteit. Dit geldt bijvoorbeeld wel voor bladrammenas en raaigrassen, maar niet voor winterrogge. Het vanggewas mag dan voor het onderwerken niet doodgespoten worden. Het is belangrijk dat in dit geval de groenbedekker wel meetelt voor te behalen punten in de eco-regeling, maar niet voor de waarde. Men mag namelijk geen vergoeding ontvangen voor een wettelijke verplichting.

Bron: Overig | publicatie | 24-08-2022

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Daarbij is het belangrijk de termijnen goed in de gaten te houden.

Mogelijkheden

Wanneer niet gekozen is voor onderzaai, zijn er de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen:

  • Direct aansluitend aan de teelt van maïs en uiterlijk op 1 oktober een vanggewas telen. Toegestane vanggewassen: gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst, triticale en Japanse haver.
  • Voor alle biologisch geteelde maïs en voor op gangbare wijze geteelde suikermaïs, CCM, korrelmaïs en MKS geldt dat het vanggewas direct aansluitend en uiterlijk 31 oktober moet worden geteeld. De toegestane vanggewassen zijn spelt, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe.
  • Uiterlijk 31 oktober een wintergraan (spelt, triticale, wintertarwe, winterrogge of wintergerst) inzaaien, welke het volgende jaar als hoofdteelt wordt ingezet. Dit moet uiterlijk 1 oktober gemeld worden bij RVO.nl. In dit geval hoeft de inzaai niet direct aansluitend plaats te vinden. Wintergraan dat als hoofdteelt wordt gebruikt, mag pas worden geoogst als de korrel deegrijp is.

Van welke soort maïs sprake is, zal niet afhangen van hoe de maïs is opgegeven in de Gecombineerde opgave, maar van de feitelijke situatie. Met “direct aansluitend” wordt volgens jurisprudentie aangeduid dat er onmiddellijk, dus zonder onderbreking, na de oogst van maïs een vanggewas dient te worden ingezaaid. De afrijping van de maïs verloopt dit jaar trager, waardoor men door een latere oogst in de problemen kan komen met het tijdig inzaaien van een vanggewas. Het is niet bekend of hiervoor een oplossing komt. Een beroep op overmacht vanwege een trage afrijping heeft volgens RVO.nl weinig kans van slagen.

Gras als vanggewas

Wanneer gras is ingezaaid als vanggewas, mag dit gebruikt worden als veevoer door beweiding of maaien. Men moet zich dan wel houden aan de regels voor het scheuren van grasland.

Mengsel van vanggewassen

Er mag een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas geteeld worden. Het mengsel moet dan wel voor minimaal 2/3 bestaan uit één of meer toegestane vanggewassen. Voorwaarde is dat het ingezaaide mengsel in het najaar tot ontwikkeling komt.

Vernietiging vanggewas

Het vanggewas mag in alle gevallen niet voor 1 februari worden vernietigd.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 08-09-2021

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn drie mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen:
–    onderzaai van gras kort na het zaaien van de maïs;
–    direct aansluitend aan de teelt van maïs en uiterlijk op 1 oktober een vanggewas telen;
–    uiterlijk 31 oktober een wintergraan (spelt, triticale, wintertarwe, winterrogge of wintergerst) inzaaien, welke het volgende jaar als hoofdteelt wordt ingezet. Dit moet uiterlijk 1 oktober gemeld worden bij RVO.nl. In dit geval hoeft de inzaai niet direct aansluitend plaats te vinden. Wintergraan dat als hoofdteelt wordt gebruikt, mag pas worden geoogst als de korrel deegrijp is. Oogsten als gehele plant silage (GPS) is volgens RVO mogelijk, zolang de korrel maar deegrijp is.

Wanneer gras als vanggewas is ingezaaid, mag dit gebruikt worden als veevoer door beweiding of maaien. Men moet zich dan wel houden aan de regels voor het scheuren van grasland.

Voor alle biologisch geteelde maïs en voor op gangba¬re wijze geteelde suikermaïs, CCM, korrelmaïs en MKS geldt dat het vanggewas uiterlijk 31 oktober moet worden geteeld.

Wanneer als gevolg van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet aan de voorwaarden kan worden voldaan, moet dit binnen vijftien werkdagen gemeld worden bij RVO om kortingen en/of boetes te voorkomen.

Bron: Overig Mon, 09 Aug 2021 00:00:00 +0100