Boetes voor onjuist vervoer schapen terecht opgelegd

Boetes voor onjuist vervoer schapen terecht opgelegd

Een veehandelaar had eind 2018 in een aanhangwagen eerst schapen vervoerd naar een weideperceel in het westen van het land en was daarna op weg naar een schapenhouder in het oosten van het land. Onderweg hiernaartoe werd hij aangehouden door een toezichthouder van de...
Kortere uitrijdperiode drijfmest op bouwland

Kortere uitrijdperiode drijfmest op bouwland

De minister van LNV heeft al eerder aangekondigd dat met ingang van dit jaar pas vanaf 16 maart (was 16 februari) drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib mag worden uitgereden op bouwland. Tot op heden is de daartoe benodigde wetswijziging echter nog niet in...
Derogatie 2023

Derogatie 2023

De verwachting is dat pas na 1 maart de openstelling van de aanvraag van derogatie voor het jaar 2023 zal plaatsvinden. De reden hiervoor is dat de voorwaarden voor de bufferstroken en de met nutriënten verontreinigde gebieden eerst nog vastgelegd moeten worden...
Geen uitstel bufferstroken en vanggewassen

Geen uitstel bufferstroken en vanggewassen

De derogatiebeschikking en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid schrijven de aanleg van bufferstroken langs sloten voor. Verder is in het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) een maatregel opgenomen die de teelt van een vanggewas na het hoofdgewas op...
Wijziging registratie mesttransporten per 1 januari 2023

Wijziging registratie mesttransporten per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 is de manier waarop het vervoer van mest moet worden doorgegeven aan RVO.nl gewijzigd. Tot op heden waren ondernemers verplicht een Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) op papier bij te houden en te registreren welk vervoer met dierlijke mest...
Nieuwe GLB: landschapselementen

Nieuwe GLB: landschapselementen

Landschapselementen kunnen in het nieuwe GLB meetellen voor de basispremie, voor het voldoen aan de verplichting om 4% van het bouwland niet-productief te laten (GLMC8) en ze kunnen gebruikt worden om eco-activiteiten op uit te voeren. Daarnaast kunnen ze ingezet...