Vrijstelling braakregeling in 2024?

Vrijstelling braakregeling in 2024?

Om GLB-steun te kunnen ontvangen, moeten landbouwers voldoen aan een aantal conditionaliteiten. Deze worden GLMC’s genoemd, d.w.z. goede landbouw- en milieucondities. GLMC 8 vereist dat 4% van het bouwland niet-productief gelaten moet worden. Dit kan worden...
Bedrijfsspecifiek meten van emissies uit stallen

Bedrijfsspecifiek meten van emissies uit stallen

De veehouderijsector en overheden werken aan een nieuw vergunningensysteem waarbij niet de maatregel (emissiearm systeem), maar het doel (toegestane emissie op bedrijfsniveau) wordt voorgeschreven. Een werkgroep samengesteld uit wetenschappers van Wageningen...
Nieuwe opzet eco-activiteit verlengde weidegang

Nieuwe opzet eco-activiteit verlengde weidegang

Stichting Weidegang heeft een certificeringsschema ontwikkeld voor de eco-activiteit verlengde weidegang. Dit schema is door het Ministerie van LNV erkend. Qlip voert deze regeling als certificerende instelling voor de stichting uit. Met de erkenning wil de stichting...
Voortgang vrijwillige beëindigingsregelingen

Voortgang vrijwillige beëindigingsregelingen

Voor veehouders, die vrijwillig kiezen om te stoppen met hun bedrijf, zijn medio 2023 twee beëindigingsregelingen opengesteld: de Lbv en de Lbv-plus. Lbv De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), die bedoeld is voor ondernemers,...
Ontwerpbesluit keuring brandveiligheid stallen

Ontwerpbesluit keuring brandveiligheid stallen

De minister van LNV gaat een jaarlijkse keuring van de brandveiligheid van alle ruimten, die in gebruik zijn of kunnen worden gebruikt voor het bedrijfsmatig houden van dieren, verplicht stellen. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf zal er daarnaast eens in de...