CBb verlaagt mestboetes vanwege draagkracht

CBb verlaagt mestboetes vanwege draagkracht

RVO.nl legde in 2017 drie mestboetes, met een totaal bedrag van ruim € 234.000, op aan een landbouwer wegens overtreding van de Meststoffenwet. Deze boetes stonden in rechte vast. In 2019 verzocht de landbouwer om herziening van de boetes. Pas in hoger beroep...
Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Onlangs zijn de pachtprijzen gepubliceerd, welke op 1 juli 2022 van kracht worden. Los bouw- en grasland De nieuwe...
Landschapselementen in het nieuwe GLB

Landschapselementen in het nieuwe GLB

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat ook niet-productieve grond, waaronder landschapselementen zoals houtopstanden en sloten, een belangrijke rol spelen, namelijk: Deze grond kan meetellen voor de basispremie. Eén van de...
Randvoorwaardenkorting bij onvoldoende beschutting dieren

Randvoorwaardenkorting bij onvoldoende beschutting dieren

Landbouwers zijn verplicht om dieren die buiten staan te beschermen tegen slechte weersomstandigheden. Deze randvoorwaarde is opgenomen in het Besluit houders van dieren. EU-regelgeving bepaalt dat landbouwers gekort moeten worden op hun EU-subsidie wanneer zij zich...
Afbouw salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2025

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2025

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 35 miljard kWh hernieuwbare elektriciteit op land wordt opgewekt. Het stimuleren van zon-PV (zonnepanelen) vindt plaats via subsidies (o.a. de SDE++, de SCE voor coöperatieve projecten en de ISDE) en fiscale...